• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Thành phố Cao Bằng

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, KÍ CAM KẾT ATGT, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA